یکشنبه، آذر ۱یک وقتهایی هیچ چیز نداری. نه گوشی برای شنیدن، نه پایی برای همراهی، نه دستی برای نوازش، نه آغوشی برای دلگرمی. هیچ چیز... فقط یک نخ رد دانهیل. تنها چیزی که برات میمونه؛ تنها چیزی که تنهات نمیذاره. که جای همه ی نداشته های زندگیت رو پر میکنه.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss