شنبه، بهمن ۲۶


از ابرها
آن که تویی
نخواهد بارید.

هوشنگ چالنگی

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss