جمعه، بهمن ۴

دقیقن تو همین نقطه، غمی به اندازه ی یه کوه دارم.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss