دوشنبه، آبان ۱۸

سهم من از یک سال و چند ماهی که گذشت، این بغض گنده ی لعنتی نبود. بود؟!

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss