دوشنبه، آذر ۲

 تو
 راهت در خياباني گم مي شود
 که تمام درختان آن با من رفت و آمد دارند
 ..

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss