شنبه، آبان ۳۰

دیده ای بعضی آدمها در مچاله ترین، افتضاح ترین و منهدم ترین لحظه ها نوشتنشان میگیرد؟!

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss