جمعه، آبان ۲۲

من به یک نخ رد دانهیل، برای عبور از کرخت شدگی عصر جمعه دل خوشم.
برای تنفس غروب سنگین و خاکستری این شهر...

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss