دوشنبه، مهر ۲۰

شاید تنها گناهم این بود که میخواستم با تو باشم. و حالا که بی توام، بی گناهِ بی گناه، میروم تا بهشت.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss