شنبه، مهر ۲۵

به عقیده ی من، کبرا ترین تصمیم ها رو باید گذاشت برای جزغاله ترین لحظه ها؛ مثل همین حالا.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss