سه‌شنبه، مهر ۷

این روزها، صدای سیم سُل ساز ام را میدهند. کوک شان در رفته و به قرچ قوروچ افتاده اند.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss