دوشنبه، مهر ۶

ما نگران قرمزی چشمهای آسمان بودیم
و نمیدانستیم باد،
عاشقیِ آسمان بی رؤیایمان را،
با خود به کجا برده؟

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss