جمعه، مهر ۳

اگر بی من بمانم
یعنی گم شده ام
یا که نه، پنهان تا تو پیدایم کنی؟

+

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss