سه‌شنبه، شهریور ۳۱

مسافرتهای دسته جمعی را گذاشته اند برای آنکه پر از تجربه شوی. تا لحظه های خوب و بد اش را قاب بگیری و بگذاری آن ته ها، کنج دل ات. شاید بعدها به درد بخورد.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss