چهارشنبه، شهریور ۲۵


گاهی باید چمدان ها را بست و رفت. باید ته مانده ی تابستان را توی جزغاله ترین هوا سپری کرد. باید پاها را تا زانو توی آب فرو برد، هدفون را چپاند توی گوش، All Summer Long را با صدای بلند گوش کرد و زل زد به غروب آفتاب. گاهی باید چهارچنگولی به ته مانده ی گرم و غبار آلود تابستان چسبید و قلپ قلپ عرق کاسنی سر کشید.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss