دوشنبه، شهریور ۱۶

در نگاهت جا مانده ام
چشمهایت را آسوده ببند
خیال رفتن ندارم!

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss