شنبه، شهریور ۱۴

من که به سهم خود، از این همه سادگی گذشتم. شعر هم گذشت... همین است؛ دیگر کسی مجال ساده ترین قیل و قال های شبانه را بدون استعاره های حماقت ندارد. اینجا عاقل آنست که همیشه اندکی پیش از خاموشی آخرین سوی بیسوی کوچه اش به خواب میرود. حالا تو هم بیا خواهشن تمامش کن! من خوابم می آید.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss