جمعه، شهریور ۱۳

وقتی هر نفس میشه شکل قفس
حرف هفت تیر پر رو باور کن!

+

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss