چهارشنبه، مرداد ۲۱

اصلن بیایید دسته جمعی دعا کنیم؛ برای التیام زخمهایی که خورده ایم، که جوش نمیخورند، مزمن شده اند و با گذشت زمان عمیقتر میشوند. بیایید دسته جمعی دعا کنیم! تا توی یک جور فراموشی موقتی و سکوت ملایم فرو برویم. تا شاید برگردیم به خوشبختی های کوچک ساده و آرزوهای محدود خودمان

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss