یکشنبه، شهریور ۸

شهریور که میشود،
بدنم بوی تو را میگیرد
بوی در آغوش گرفته شدن
و ما شبها، در رؤیای قلعه های شنی و بلال های شیری فرو میغلتیم.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss