پنجشنبه، شهریور ۵بعله! دلتنگی که فقط مختص آدمها نیست. تمام تله کابین های این شهر حوالی غروب آفتاب، دلتنگ حادثه ی من و تو میشوند.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss