چهارشنبه، شهریور ۴

آدمهای مچاله شده ای که قاب دور چشمهایشان ترک برداشته. همانهایی که تنها جرمشان، انسان بودن است...
همین و همین!

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss