دوشنبه، شهریور ۲

یک وقتهایی تنها کاری که از دستت بر می آید، اینست که بنشینی روی کاناپه و پاهایت را آنقدر پاندول وار تکان بدهی، تا اتفاق مورد نظر که دو سه روز فکرت را مشغول کرده، صاف بیفتد جلوی چشمانت. آنوقت میتوانی با خیال راحت کله ات را فرو کنی توی بالشت و چرت بعد از ظهر تابستانی ات را بزنی.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss