دوشنبه، مرداد ۱۲

ما را به دادگاه میکشند
محکوممان میکنند
به كابوس های هر روزه
به حبس ابد
شاید هم به اعدام تدريجی
گناهمان همین دو دانگ زندگی ست
و ما، باز هم آزادی را
چه غمگنانه انتظار میکشیم...

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss