شنبه، تیر ۲۷

آمدنت، شاید تنها اتفاق نابی باشد که میتوانست توی این روزهای پوچ، تهی، خالی، شکسته، دود زده و تنهایی زده ام بیفتد.
حالا، من شبهایم را با سوی چشمان تو به فردا خواهم دوخت.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss