پنجشنبه، تیر ۲۵

تنها مرگ است که دروغ نمی‌گوید! حضور مرگ همه ی موهومات را نیست و نابود می‌کند. ما بچه ی مرگ هستیم و مرگ است که ما را از فریب‌های زندگی نجات می‌دهد، و در ته زندگی، اوست که ما را صدا می‌زند و به‌سوی خودش می‌خواند. 

صادق هدایت/ بوف کور

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss