یکشنبه، تیر ۲۱

تقویم را نگاه میکنم. نوشته: یکشنبه 1388/4/21. اصلآ بیخیال هر چه تقویم.
مهم اینست که این روزهای ترک برداشته، مرا امیدوار میکنند به چند ورق آن طرف تر

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss