جمعه، تیر ۱۲

چیزی نمانده تا شروع دلتنگی غروب جمعه به افق این شهر
تنها چند ساعت...

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss