پنجشنبه، خرداد ۲۸

غمهای بزرگ، جایی برای فکر کردن به هیچ چیز دیگری نمی گذاره؛ کی حتی توی کابوسش این روزها رو دیده بود؟ کی فکرش رو می کرد جای اون روزها و لباسها و دستبندهای سبز رو، این روزها و لباسها و دستبندهای سیاه بگیره؟!

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss