شنبه، خرداد ۲

من هنوز معتقدم معنای واقعی خوشبختی خلاصه می‏شه در شیراز، من با تو. خوبم، حتی بیشتر از گلهای پسرک گل فروش سر چهارراه.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss