دوشنبه، تیر ۱

این دل را میبینی؟!
خون است
تابستان چه حرف تازه ای دارد
بر سنگفرش این کوچه های ظلمت؟!
تابستان آمده؛ درست.
با خردادی که گذشت چه کنیم؟!
خردادهای قبلش را چه؟!...

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss