دوشنبه، اردیبهشت ۲۸

در بیابان طلب گرچه زهر سو خطریست
میرود حافظ بیدل به تولای تو خوش
@
- حافظ خوانیهای دوباره از سر

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss