دوشنبه، اردیبهشت ۱۴

ماهی گلی سفره ی هفت سین، سکته کرده بود؛ شاید از تنهایی. شایدم از حسرت حوض ماهی حافظیه. امروز ته تنگ بلورش آروم آروم مرد
):

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss