چهارشنبه، اردیبهشت ۹

همه چیز خر شدن. از این بادای دیوونه گرفته، تا اینترنت زغالی و تستای فیس بوک. پوچ و تو خالی...

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss