جمعه، اردیبهشت ۴

نمیدونم چرا امروز، اینجا بوی بهارنارنجای دیوان حافظی که رو طاقچه ی اتاق عزیزی هست رو میده

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss