چهارشنبه، اردیبهشت ۲

رخ از آینه بپوشان؛
اینجا تکثیر بی انتها، بی جواب می ماند.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss