شنبه، فروردین ۲۹

گاهی به همسایه سر می زند. گاهی دو خیابان این طرف تر. گاهی دو خیابان آن طرف تر! گاهی هم می نشیند جایی و جنب نمی خورد؛ مثل سوزن گرامافون، که ته صفحه تق تق می کند. اما دور نیست؛ از تو، از من...

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss