جمعه، فروردین ۲۱


شب، کوچه، بارون...
من رو یاد جیب های بارونیت میندازه. یاد خاطره های قدیم. نشونه های ارزشمندی که خود زندگی ان.که جا خوش کرده اند، گوشه ای دنج... مثه دلهامون؛ مثه ته جیبای بارونیت!

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss