دوشنبه، فروردین ۱۷

بوی تو و
اردیبهشت و
بهار نارنج های شیراز...
مستِ مست، پیل پیلی می خورم تا برسم!

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss