یکشنبه، فروردین ۱۶

بعضی وقتا باید چشما رو روی هم گذاشت؛ گوشا رو با چوب پنبه کیپ کرد؛ یه گوشه نشست و برای خود زندگی کرد. به دور از نگاه ها و گوشه کنایه ها؛ به دور از نوشته هایی که زخمه می زنه به تمام وجود.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss