پنجشنبه، اسفند ۲۲

پر از وسوسه...
پر از رفتن و رفتن و رفتن و نموندن.
پر از نو شدن، تازه شدن...

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss