یکشنبه، اردیبهشت ۱۳

انگار تموم یه نفر، زیر این لحاف چهل تکه ترک برداشته... خرد شده

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss