چهارشنبه، اسفند ۱۴

و در جمعیت نیمه روشن آن سوی پنجره
در ایستگاه دنبال کسی شبیه تو می گردم...
خوب می دانم که کسی کس نمی شود
زیرا هیچ انسانی قادر به ادامه انسانی دیگر نیست!
"با این وجود کسی شبیه تو را پیدا می کنم
و از او دور می شوم...
و هر چه دورتر می شوم،
شباهتش به تو بیشتر و بیشتر می شود..."
و باز سکوت!

- ح.پناهی

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss