پنجشنبه، بهمن ۲۴

آدم آدم را چرا باور نکند، چرا باور نکند که آدم آدم است و به هیچ چیز به اندازه ی مهم بودن و باور شدن نیازمند نیست. آدم آدم است. همین و همین...

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss