پنجشنبه، بهمن ۳

چه خوب بود اگر خونه های سیاه رنگِ جدول ها وجود نداشتن. اونوقت می شد اونا رو هر جور که می خوای پر کنی.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss