یکشنبه، دی ۲۹

من از اون زنه که هر چی می خوام بهت زنگ بزنم، فقط حرف خودشو می زنه و می گه: "برقراری ارتباط برای شما مقدور نمی باشد" ، بدم می آد.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss