شنبه، دی ۱۴

زمستون امسال تشکیل شده از یکسری روزهای بی مزه که قطار شدن پشت سر هم و همینطور اسپیل می شن و می رن پی کارشون. دلم لک زده برای تعطیل شدن های گاه و بیگاه و آدم برفی های گنده ی شهرکرد. و اون لباس های پشمیِ رنگارنگی که تو چمدون دارن خاک می خورن.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss