یکشنبه، آذر ۲۴

اینجا، جا تنگه. برای بودن؛ برای نوشتن از اون چیزی که هست، اون چیزی که اتفاق می افته. برای تو، برای من. برای نوشتن از حس های خوب، حس های بد، لحظه هایی که دستام تا خدا می رسه. کلن اینجا، جا تنگه!

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss