یکشنبه، آبان ۱۹

توی خیابون راه می رم
مـن تنها...خیابون هم تنها
نمی دونم کجا می ره؟!
و همینطور راه مـــــــی رم...

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss