پنجشنبه، آذر ۱۴

دوست دارم روی لحظه های بد زندگیم یه خط پررنگ بکشم.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss