یکشنبه، آذر ۱۰

نمی خوام بشمارم اما انگار شده عادت که تا سر می گردونی، نگات خیره می مونه به برگه های کنده شده روزای گذشته که با سرعت سرسام آوری اومدن و رفتن... کجا هستیم و کجا داریم میریم؟!

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss